پارس دوفارما

شرکت دارویی پارس دوفارما فعالیت خود را از سال 1375 با انعقاد قرارداد تحت لیسانس با شرکت Dopharma International B.V جهت معرفی، ثبت و فروش محصولات دارویی برگزیده این شرکت در ایران و کشورهای منطقه آغاز نموده است.

استقرار سیستم تضمین کیفیت، نظارت مستمر و بازدید سالانه بازرسین شرکت Dopharma ، آموزش پرسنل کلیدی، تامین مواد اولیه دارویی از معتبرترین منابع، کنترل مواد اولیه دارویی، و صدور برگه آنالیز در آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت Dopharma ، کنترل محصول نهایی تولید شده و تایید کیفیت از طریق نمونه برداری تصادفی جزو اصول قرارداد فی مابین به منظور تضمین اثربخشی محصولات تولیدی در ایران می‌باشد.

تحت لیسانس دوفارما هلند

سیستم تضمین کیفیت

نظارت مستمر

آزمایشگاه کنترل کیفیت

منابع معتبر مواد اولیه

محصولات ما